Tříkrálový příběh v Bibli

Podle Mt 2, 1-12

Mudrcové z Východu


POKRAČOVAT

Ježíš se narodil v Judsku v městě Betlémě za dnů krále Heroda. Tehdy do nedalekého města Jeruzaléma přišli mudrcové z Východu. „Kde je ten narozený židovský král?“ ptali se. „Spatřili jsme na Východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“

Doslechl se to král Herodes a velmi ho to rozrušilo. Mudrce tajně povolal a vyptával se jich, kdy přesně se jim ta hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma se slovy: „Jděte a pečlivě vyhledejte to dítě. Jakmile je najdete, oznamte mi to, abych se mu mohl jít poklonit i já.“

Když krále Heroda vyslechli, vyrazili na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, je předcházela, až se zastavila nad místem, kde bylo to narozené dítě Ježíš. Zmocnila se jich nesmírná radost. Vešli dovnitř a když tam uviděli dítě s jeho matkou Marií, padli na kolena a klaněli se mu a předali mu své dary: zlato, kadidlo a myrhu.

Ve snu potom dostali od Boha pokyn, aby se již nevraceli ke králi Herodovi, vrátili se tedy do své země jinou cestou.

OTÁZKY
1.
V Bibli máme čtyři evangelia – evangelium podle Matouše, evangelium podle Marka, evangelium podle Lukáše a evangelium pode Jana. Příběh o Mudrcích z východu najdeme pouze v jednom z nich. Víš, ve kterém?
ODPOVĚĎ
V evangeliu podle Matouše.


2.
Kolik těch králů vlastně bylo? Co se dočteme v Bibli? Byli králové opravdu tři?
ODPOVĚĎ
V Bibli se o třech králích hovoří jako mudrcích z východu a jejich přesný počet není uveden


3.
Příběh o mudrcích z východu si připomínáme ke konci doby vánoční o slavnosti Zjevení Páně, v lidové tradici je tento den nazýván svátkem Tří králů. Ježíš se ukazuje jako malé bezbranné dítě všem lidem, nejen prostým pastýřům, ale i učeným lidem, nejen těm, kdo byli poblíž této veliké události narození, ale i všem z daleka. A ti všichni i přes to, že je malým narozeným bezbranným dítětem, se mu klaní a přijímají ho za svého vládce. Dokážeš tento den najít v liturgickém kalendáři? Které je to datum?
ODPOVĚĎ
6. ledna


4.
K této slavnosti se také váže z historie jedna tradice, a to požehnání domů. Co znamená nápis K+M+B+ nový letopočet, který píšeme požehnanou křídou na dveře při tříkrálovém žehnání domu?
ODPOVĚĎ
Je to zkratka latinského požehnání: „Christus mansionem benedicat“ – neboli: „Ať Kristus požehná tomuto domu.“ Trojí znamení kříže je na dveřích tohoto domu jako pečeť. Jsou-li dveře zapečetěny, nemohou dovnitř proniknout mocnosti zla.

NAJDI 3 ROZDÍLY